Reklamace a vrácení zboží

Vrácení zboží

Zboží, se kterým nejste spokojeni, můžete u nás vrátit do 14 dnů ode dne doručení bez udání důvodů. Zboží však musí dorazit v neporušeném stavu a pokud možno v původním obalu, jinak si vyhrazujeme právo na stržení vzniklé škody. Peníze vracíme obvykle nejpozději do 14 dnů. 

Zboží zabalte a do balíčku s ním vložte tento vyplněný formulář a kopii daňového dokladu.
Neporušené zboží poté zašlete na adresu:

LIPEVE s.r.o.,
rajsperku.cz
Vinohradská 99
739 31 Řepiště

 

 

Reklamace zboží

Pokud by se na zboží cokoliv pokazilo či neplnilo svoji funkci, neprodleně nás informujte a to buď telefonicky  nebo emailem. Do balíčku přiložte kopii daňového dokladu a vyplněný reklamační formulář a poté zašlete zboží na uvedenou adresu:

LIPEVE s.r.o.,
rajsperku.cz
Vinohradská 99
739 31 Řepiště

Na vyřízení máme ze zákona 30 pracovních dnů, avšak pro Vaši spokojenost se snažíme vyřídit reklamaci co nejrychleji. Průběžně Vás budeme informovat o stavu. 

Plné znění reklamačního řádu naleznete níže.

 

 

Příloha obchodních podmínek Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte jako kupující právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte informovat společnost LIPEVE s.r.o, se sídlem 28.října 810/246, 709 00 Ostrava, IČO: 178 90 462, spisová značka: C 91436 vedená u Krajského soudu v Ostravě, DIČ: CZ17890462. Formou jednostranného právního jednání. Formulář pro odstoupení od smlouvy vložte přímo do zásilky, kterou budete vracet.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, včetně expedičních nákladů, které jsme od Vás obdrželi, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který jsme pro dodání zboží nabízeli. Máte nárok také na vrácení ceny za formu úhrady, opět pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu úhrady za zboží, který jsme v rámci platby za zboží nabízeli. Pro vrácení plateb použijeme bankovní účet, který nám sdělíte. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží, nejpozději však do 14 dnů od přijetí vrácené zásilky.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

  2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;

  3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

  4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

  5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

  6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a

  7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

 • Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 • V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

 • Má-li Zboží vadu, máte následující práva: 

  1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
  2. na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

 • Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

 • Dále máte právo na:

  1. přiměřenou slevu z Ceny; nebo
  2. odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

 1. odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
 4. je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.
 • Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

 • V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
 • Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

 • Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

  1. datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
  2. co je obsahem reklamace;
  3. jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
  4. Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 • Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

 • O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

 • V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

 • V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

 • Záruka na šperky v délce 24 měsíců se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou technologického postupu výroby nebo skrytou vadou materiálu. Vada, která jde odstranit, bude odstraněna bezplatně a bezodkladně. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání výrobku, máte nárok na výměnu zboží nebo vrácení peněz.

  Záruka se nevztahuje na:

  • vady vzniklé v důsledku opotřebení způsobeného obvyklým užíváním jako jsou oxidace, poškrábání nebo otěr, vypadané kamínky;

  • vady způsobené nevhodným zacházením jako např. deformace šperku, přetržení řetízku, rozbití kamenů, stržení závitu, ulomení uzávěru atd.;

  • následně upravené šperky, jako je např. povrchová úprava (zlacení, černá povrchová úprava PVD vrstva atd.)

  • úpravy (zkrácení, úprava velikosti) provedené v jiné provozovně, než bylo zboží zakoupeno;

  • Oxidaci stříbrných šperků - přirozený proces zčernání šperku, který lze snadno vyčistit pomocí přípravků tomu určených.

  •  na ztrátu pozlacení,a černou povrchovou úpravu PVD vrstva, která je pouze dočasná a její ztráta je závislá na mnoha faktorech, které se u každého liší. Může se tak jednat o řádky týdnů, ale i let. 

  • Přirozeným procesem stárnutí šperků zalitých pryskyřicí je také žlutý nádech, který postupem času pryskyřice získá vlivem UV záření.